§

Regulamin

korzystania z dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz

wewnętrznej linii wodociągowej na terenie Osiedla „Villa

Belvedere” w Osłoninie gmina Puck

Przyjęty przez Zarząd „SARKO INVESTMENTS” sp. z o.o. uchwałą z dnia 8 stycznia

2019 r., na podstawie art.10 ust.7 ustawy z dnia 10 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu

drogowym (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 1137)

§ 1.

Regulamin określa zasady korzystania z dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz

wewnętrznej linii wodnej na terenie osiedla „Villa Belvedere” w Osłoninie będącego

własnością Korporacji Inwestycyjnej SARKO INVESTEMNTS sp. z o.o. w Gdyni

§ 2.

Zarządcą dróg wewnętrznych i linii wodnej jest Korporacja Inwestycyjna „SARKO

INVESTMENTS” Spółka z o.o. Z siedzibą w Gdyni ul.H.Kołłątaja 27.

§ 3.

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

a) zarządca – „SARKO INVESTMENTS” sp. z o.o.;

b) użytkownik – osoba korzystająca z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych;

c) mieszkaniec – osoba posiadająca tytuł prawny nieruchomości na osiedlu „Villa Belvedere”

na podstawie tytułu własności, umowy najmu zawartej z właścicielem nieruchomości ,

zawartej za zgoda właściciela;

d) osiedle – teren będący własnością Zarządcy, objęty projektem organizacji ruchu i

niniejszym regulaminem;

e) droga wewnętrzna – droga będąca w zarządzie SARKO INVESTMENTS sp. z o.o.;

f) miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia gruntu przylegająca do dróg wewnętrznych,

będąca własnością SARKO INVESTMENTS sp. z o.o.;

g) pojazd – samochód, motocykl, przyczepa bądź inny pojazd, korzystający z dróg

wewnętrznych i miejsc postojowych.

h) Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) – układ połączonych

przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w wodę, będących w

zarządzie SARKO INVESTEMNTS

i) Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem

głównym.

§ 4.

Korzystanie z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie osiedla odbywa się na

podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, niniejszego regulaminu, decyzji i poleceń zarządcy lub osób

upoważnionych na mocy ustawy do kierowania ruchem.

§ 5.

Poprzez wjazd na teren dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla

Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania przedstawione w niniejszym regulaminie.

§ 6.

Użytkownik dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla zobowiązuje się do

ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, postanowień

niniejszego regulaminu i poleceń Zarządcy.

§ 7.

Ruch pojazdów na terenie dróg wewnętrznych odbywa się zgodnie z umieszczonym

oznakowanie pionowym i poziomym, na zasadach określonych niniejszym regulaminem,

przepisach Prawa o ruchu drogowym, decyzjach i poleceniach wydanych przez Zarządcę.

§ 8.

Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych Osiedla wynosi 20 km/h.

§ 9.

Na terenie dróg wewnętrznych Osiedla zlokalizowane są wydzielone miejsca postojowe dla:

a) pojazdów wyposażonych w odpowiednie identyfikatory;

b) pojazdów osób niepełnosprawnych;

c) pojazdów pracowników zarządcy;

d) innych pojazdów zgodnie z odpowiednim oznakowaniem.

§ 10.

1. Postój pojazdu na miejscu postojowym może odbywać się na zasadach określonych na

znakach drogowych pionowych i poziomych, w przypadku posiadania przez pojazd

odpowiedniego identyfikatora.

§ 11.

1. Postój samochodów osobowych i samochodów osobowych osób niepełnosprawnych może

odbywać się w miejscach wyznaczonych

2. Zabrania się zatrzymywania i postoju pojazdów w miejscu innym, niż wyznaczone w tym

celu.

3. Poprzez pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym Użytkownik nie zawiera z

Zarządcą umowy zobowiązującej go do przechowania pojazdu.

§ 12.

1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie:

a) jest to zabronione i utrudnia on ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

b) powoduje uszkodzenie drogi;

c) utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej;

d) oraz w inny przypadkach określonych przepisami Ustawy o ruchu drogowym

- pojazd zostanie usunięty z drogi i umieszczony na parkingu strzeżonym.

-

2. Zarządca uprawniony będzie do wezwania Straży Miejskiej lub Policji w celu odholowania

pojazdu Użytkownika na parking strzeżony.

3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu przez właściciela lub osobę

władającą pojazdem opłaty za odholowanie na podstawie faktury wystawionej przez

przedsiębiorcę wykonywującego usługi holowania oraz opłaty za przechowanie pojazdu na

parkingu strzeżonym.

§ 13.

1.Pozostawienie na miejscu postojowym pojazdu nie dysponującego odpowiednim

identyfikatorem powoduje możliwość naliczenia przez Zarządcę i obowiązek uiszczenia przez

właściciela lub władającego pojazdem opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł.

2. Pobór opłaty odbywa się przez osoby dysponujące odpowiednim upoważnieniem ze strony

Zarządcy.

§ 14.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu osób przebywających na terenie

dróg wewnętrznych i miejsc postojowych, za wyjątkiem szkód powstałych w związku z

zaniechaniem działań o charakterze porządkowym.

§ 15.

1. Użytkownikom terenu dróg wewnętrznych i miejsc postojowych zabrania się:

a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;

b) zaśmiecania terenu;

c) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie dróg

wewnętrznych, poza wyznaczonymi stanowiskami postojowymi;

d) pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych oraz

przejściach dla pieszych.

2. Użytkownik lub Mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone

Zarządcy, bądź innym Użytkownikom w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie dróg

wewnętrznych i miejsc postojowych.

3. Użytkownik lub Mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone

Zarządcy za uszkodzenie infrastruktury drogowej, informacyjnej oraz terenów zielonych wg

odrębnego cennika ustalonego przez Zarządcę.

4. W przypadku zdarzenia na terenie dróg wewnętrznych lub miejsc postojowych, które

skutkowałyby jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika z tego tytułu, zobowiązany on

jest przed opuszczeniem terenu Osiedla do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o tym

fakcie i złożenie stosownego oświadczenia.

§ 16

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg wewnętrznych i

miejsc postojowych obowiązują zasady określone w Ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

§ 17

1. Istniejąca linia wodna (wodociąg wewnętrzny ) prowadzony przez teren dróg

wewnętrznych jest własnością Spółki, która jest jego zarządcą.

2. Za zgodą Zarządcy i jednorazową opłatą wniesioną do Spółki, Zarządca wyraża zgodę na

podłączenie do wewnętrznej sieci wodociągowej jeśli taka jest przy danej nieruchomości,

przez akredytowaną firmę wymienioną w pkt.3

3. Akredytowaną firmą z ramienia Zarządcy, do dokonania przyłącza z linii wodnej

(wodociągu) do konkretnej nieruchomości jest firma Pana Kazimierza Żali „Żala” Sp.jawna

ul.Słoneczna 19 Rekowo Górne (wykonawca wodociągu)

4. Po przedstawieniu protokołu zdawczo-odbiorczego wystawionego przez wykonawcę

mieszkaniec zakłada na swój koszt certyfikowany licznik zużycia wody.

5. Użytkowniki lub Mieszkaniec, która pobiera wodę z wodociągu wewnętrznego jest

zobowiązany do podania na żądanie Zarządcy stanu licznika wody (nie częściej niż raz na 3

miesiące) poprzez przesłania fotokopii stanu na e-mail lub na wskazany nr telefonu. Spółka w

razie nieprawidłowości zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu zużycia w budynku

pobierającego po uprzednim uprzedzeniu o tym fakcie.

6. Zarządca wystawia na pobierającego fakturę wg podanego zużycia i cen naliczonych przez

dostawcą wody – Gminą Puck. W razie braku wskazań licznika lub braku licznika Spółka

nalicza opłatę w formie ryczałtu

.

7. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty stałej za obsługę, konserwację i

innych kosztów ponoszonych i związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wodociągu.

§ 18

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz

nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 19

Regulamin obowiązuje od dnia 08 stycznia 2019 roku.

Tel. kom.
Tel. kom.
Logo Villa Belvedere
Sarko Investments
ul. Sienkiewicza 9C
81-745 Gdynia